Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

July 06 2017

Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz vialajla lajla
Wysłucham Cię zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę albo miętę albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— malemarzenia
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialajla lajla
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialajla lajla
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialajla lajla
Oddałam Ci mój cały świat, a Ty mnie zostawiłeś. 
— Moja kochana babcia do zdjęcia zmarłego dziadka

June 24 2017

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

May 22 2017

April 22 2017

1921 b025 500
Reposted fromsarazation sarazation viaitmakesmecalm itmakesmecalm

April 04 2017

9552 1753
Reposted fromCsengee Csengee viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl