Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

May 22 2017

April 22 2017

1921 b025 500
Reposted fromsarazation sarazation viaitmakesmecalm itmakesmecalm

April 04 2017

9552 1753
Reposted fromCsengee Csengee viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6499 6dc3 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9859 ebda
Reposted fromiamstrong iamstrong viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 05 2017

2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viaitmakesmecalm itmakesmecalm
3772 4cb8
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe

July 06 2015

Reposted frombluuu bluuu vialittlefool littlefool
Reposted fromnokturnal nokturnal vialittlefool littlefool
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittlefool littlefool
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool

July 04 2015

Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl