Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

6576 4c3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6499 6dc3 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaitmakesmecalm itmakesmecalm
9859 ebda
Reposted fromiamstrong iamstrong viaitmakesmecalm itmakesmecalm

March 05 2017

2497 6ccc 500
Reposted fromtwice twice viaitmakesmecalm itmakesmecalm
3772 4cb8
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe

July 06 2015

Reposted frombluuu bluuu vialittlefool littlefool
Reposted fromnokturnal nokturnal vialittlefool littlefool
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialittlefool littlefool
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool

July 04 2015

Reposted frombluuu bluuu

July 01 2015

0367 ed7c
Reposted fromskatrix skatrix viakardolina kardolina

June 24 2015

1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vialajla lajla
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vialajla lajla
2871 5a22 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome vialajla lajla

June 23 2015

3054 c32f
Reposted fromaamu aamu viaitmakesmecalm itmakesmecalm
Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest.
— Malcolm S. Forbes

June 18 2015

4149 eb05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 16 2015

0032 fb7e
Reposted fromxalchemic xalchemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl